Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie

Historie

Počátky zdejšího osídlení se nám ztrácejí v dávné minulosti. Pravěké památky z mladší doby kamenné (neolit: 6000 - 35000 let př.n.l.) řadí Nahošovice k nejstarším sídlištím podhostýnského kraje. Jejich poloha, chráněna přírodními podmínkami, bohatá na prameny vody, úrodnost půdy, která byla mimo dosah mokřin byly základním předpokladem pro trvalé osídlení. V této době pronikaly do zdejšího kraje skupiny lidí se znalostí zemědělství, dokonale vrtali a brousili kamenné nástroje, vyráběli jednoduché keramické nádoby, stavěli příbytky a hotovili první druhy textilu.

Svědectví o dávné minulosti vydávají hroby a pohřebiště, které jsou jedním z pramenů poznání způsobu života a kultury neolitického lidu. V této době poprvé v našich dějinách začali lidé systematicky pohřbívat své mrtvé.
Zdejší mohyly kryjí hroby dvojího druhu, časově a kulturně různé. Nejstarší, patrně poslední pozůstatky kočovníků a lovců s kulturou šňůrových keramik náležely lidu s kulturou lineární keramiky v její nejmladší části. Jinou skupinu tvoří mohyly s keramikou zvoncovitou.

Je pravděpodobné, že mohyly byly navršené jen hrdinům nebo náčelníkům a jejich velikost byla tím větší, čím byl nebožtík váženější nebo obávanější a čím větší množství lidu se účastnilo pohřebních obřadů. Své mrtvé ukládali do oválných hrobových jam ve skrčené poloze na levém boku, obličejem k jihu s četnými milodary.

Archeologické nálezy

  • Osamocená mohyla u Zajíčka

je ze všech největší, měla průměr 22 m a 1,5 m na výšku. V roce 1908 byla prokopána L.I.Červinkou za pomoci 7 dělníků, hrob však nenašli. Objevili střepy z většího nádobí, pěkný pazourkový nůž, kamennou sekyru a týl větší pískovcové sekyry.

  • Mohyly v polní trati Pláňava

nejsou už patrné, ale počtem a obsahem jsou ze všech nejbohatší. Z této skupiny mohyl se při rozkopávání náspů objevila spáleniště plná dřevěného uhlí, střepin a mezi tím pazourkové nástroje: škrabadla, šipky, nožíky a odštěpky. Dále potom 5 skvostně prohnutých mlatů, 4 pazourkové nože, 3 větší džbány s uchem. Samotná hrobová jáma činila dojem společného hrobu, ale po kostrách už nebylo ani stopy.

  • Mohyly ve smrkovém lese

největší o průměru 12 m obsahovala pazourkový nůž a pěkný hadcový obušek. Další dvě mohyly narušené starou cestou obsahovaly kamenný obuch, v druhé nožík a mlat z hadce.

  • Mohyla o průměru 15 m, 2 m vysoká

Na úrovni velmi silné spáleniště patrné u všech mohyl jsou v podstatě zbytky velikého ohně konaného při pohřebních hostinách k nebožtíkově poctě, konaných při otevřeném hrobě. Popel zbytky a střepy se pak dostaly do náspu mohyly.

  • Mohyly u Bezuchova

otevřel roku 1889 P.František Přikryl. V jedné mohyle nalezl 2 rozpadlé nádobky, ve drhuhé mohyle serpentinový obuch, ve třetí mohyle tři pazourky, ve čtrvrté mohyle opět serpentinový obuch a pazourek. V páté mohyle byla 26 cm vysoká popelnice s úzkým hrdlem. V mohylách 6 a 7 byly nalezeny neornamentované střepy. Tři mohyly otevřel roku 1908 L.I.Červinka bez valného výsledku.

Četné archeologické nálezy z doby neolitické řadí obec k nejstarším trvale osídleným územím hostýnského podhůří. První písemná zmínka pochází z roku 1365, kdy byly samostatným zbožím Jana z Nahošovic. Od roku 1406 patřila ves a dvůr s tvrzí bratřím Drslavu a Zbyňkovi ze Štrálku, příslušných k větvi starobylého moravského rodu Benešoviců, jejichž erbem byla zavinutá střela, odřivous nazývaná. Zbyněk ze Štrálku r.1415 přivěsil svou pečeť ke stížnému listu proti upálení M.Jana Husa a věznění M. Jeronýma.

Po Štrálcích se objevuje v držení nahošovského zboží Jan Jiskra z Brandýsa, slavný válečník, nejvyšší hejtman uherského krále Ladislava.

Od roku 1520 drží Nahošovice rod Barských z Báště, kteří je roku 1558 prodali Vilémovi z Žerotína, majiteli dřevohostického panství, jejichž osudy i vrchnost snášely až do roku 1848.

V roce 1737 byla zde založena krčma a v roce 1747 rychta, jež od tohoto roku užívala vlastní obecní pečeť mající ve znaku brány (polní nářadí). Od roku 1850 jsou Nahošovice samostatnou obcí až do roku 1964, kdy byly přičiněny k MNV Dřevohostice.

Od 24.11.1990 jsou Nahošovice opět samostatnou obcí, které bylo v červnu 1995 uděleno právo užívat vlastní znak a prapor.